Vi är alltid tillgängliga för att lösa problem för våra bolag

En av våra viktigaste uppgifter är att hjälpa våra portföljbolag med att navigera deras mest kritiska strategiska utmaningar. Vi är alltid redo att hitta lösningar eller att introducera specialistkompetens där det behövs

Uthållig bolagsutveckling

En av grundpelarna för 10&20 är uthållig bolagsutveckling där Hasko stöttar våra bolag inom primärt 3 områden

Exempel på hur vi stöttar våra bolag

“Hasko har hjälpt oss att analysera kundlönsamhet på ett mer sofistikerat sätt, vilket är till stor hjälp när vi ska utveckla våra kundrelationer”

– Niclas Brönner, VD Ekulf

“Hasko stödde oss i arbetet att utforma och införa en ny affärsmodell med egna mottagningar, vilket har gett mycket fina resultat”

– Patrik Rydén, VD Flexmassage

“Jag fick tillgång till ett stort nätverk av digitala byråer och uppskattade hur vi gemensamt utvecklade en plan för att bygga en effektiv och skalbar digital infrastruktur”

– Tommy Bruun, VD Grohus

Verktygslåda för vanliga tillväxtutmaningar

 • Tillväxtplan

  • Formulera tillväxtstrategi
  • Säkerställa kompetens och resurser
  • Tillväxt genom förvärv
 • Organisation

  • Tydliggöra roller och ansvar
  • Identifiera och rekrytera nyckelroller
  • Införa incitamentsprogram
  • Genomföra generationsväxling
 • Beslutsfattande

  • Identifiera kritisk data och nyckeltal
  • Skapa underlag för faktabaserade beslut
 • Effektiva system

  • Uppgradera affärssystem
  • Utnyttja moderna AI-verktyg
 • Processoptimering

  • Optimera prissättning
  • Effektivisera försäljning
  • E-handelsoptimering
  • Produktutveckling och inköp
 • Meningsfullhet

  • Fira framgångar
  • Balans mellan arbete och privatliv

Haskos nätverk

Hasko har ett omfattande nätverk av noggrant utvalda och kvalitetssäkrade partners med ramavtal som är redo att stödja våra portföljbolag.

Som en del av Hasko-familjen får varje bolag också tillgång till sina systerbolags kunskap och erfarenheter där vi även samarbetar  inom specifika utvecklingsområden.

Hållbarhetsansvar genom hela ägarcykeln

Vi är övertygade om att arbeta hållbart inte bara är en moralisk skyldighet utan också en källa till betydande affärsvärde. Genom att integrera hållbarhet i vår verksamhet, strävar vi efter att inte bara göra gott för samhället, men också att skapa långsiktiga ekonomiska fördelar för våra partners och aktieägare.

Vi ser hållbarhet som miljöansvar, socialt ansvar och företagsstyrning (ESG) och genom att aktivt arbeta med de här dimensionerna minskar vi långsiktiga risker, förbättrar våra bolag och etablerar hållbara konkurrensfördelar.

Innan vi ingår ett partnerskap utvärderar vi bolag systematiskt för att identifiera både risker och affärsmöjligheter kopplade till ESG som vi sedan adresserar i vår ägarplan för bolaget.

Från och med 2025 kommer Hasko och våra dotterbolag även gå över till CSRD rapportering för att ännu tydligare kommunicera vårt hållbarhetsarbete.